کلیه آسانسور های این شرکت در صورت عقد قرارداد سرویس و نگهداری ۵ ساله با کارفرما، از تاریخ صدور گواهی استاندارد به مدت ۵ سال دارای گارانتی و بیمه رایگان می باشند.